najnowsze tanie stroje pi?karskie

May 27 Bramkarz rzuca pi?k? do Realu Madryt Sidst udgivet den 27-05-2018

W Lidze Mistrzów UEFA, bez bramek w pierwszej po?owie, bramkarz Liverpoolu Karius upu?ci? pi?k? w drugiej po?owie i da? Benzemie bramk?! Zaskoczy?o to wielu fanów koszulki pi?karskie. Nikt by nie pomy?la?, ?e Karius rzuci losowo t? pi?k? i pozwoli Benzemie zdoby? jedn? bramk?. Real Madryt poprowadzi? Liverpool 1-0!

To zdecydowanie najbardziej niezrozumia?y cel w historii fina?ów Ligi Mistrzów. Bramkarz Liverpoolu, Karius, ten samobójczy b??d, nieuchronnie stanie si? ?artem ludzi. Tak?e tron mistrzowski Liverpoolu. To nie jedyny b??d Kariusa w grze. W przypadku, gdy obie strony by?y 2-1, Karius, bramkarz z1 koszulka Liverpool, pi?k? ponownie do Realu Madryt. Karius wypad? z r?ki i pope?ni? b??d. Kula wydosta?a si? z jego r?k i uderzy?a w drzwi frontowe. Liverpool 1-3 by? z ty?u i sytuacja si? sko?czy?a.

Pod koniec gry Karius przykucn?? na korcie, p?aka?, roni? ?zy i przeprasza? fanów Liverpoolu. By?o wzruszaj?ce, ?e fani Liverpoolu nie skar?yli go, ale dodali mu otuchy. Fani mog? wybaczy? Kariusowi, ale nigdy nie wybaczy sobie tego b??du.

May 25 Za rozczarowaniem kandydata do Mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej Sidst udgivet den 25-05-2018

Pomocnik, który gra? dobrze w Rzymie, Nainggolan pomo?e Romom w ostatnich czterech meczach Ligi Mistrzów, ale teraz zosta? niespodziewanie pokonany w reprezentacji. Dzi?ki temu wielu fanów z belgijskimi Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 by?o bardzo emocjonalnych i nie mogli zrozumie? pora?ki Nainggolana.

Belgijski trener Martínez o?wiadczy?, ?e nie wybra? Nainggolan z przyczyn technicznych, ale od Nayinga Gorana do belgijskiej reprezentacji narodowej, do fanów, najwyra?niej nie zaakceptowa? powodu tego zdeprawowania. W rzeczywisto?ci Nainggolan, z prostym charakterem, by? przez d?ugi czas z trenerem Liang Zi. W sierpniu zesz?ego roku Martínez wykluczy? Nainggolan z listy wst?pnej. Ten ostatni natychmiast og?osi? wycofanie si? z dru?yny narodowej. To narusza oczekiwania wielu fanów nosz?cych Koszulka Belgia m? 2018. Na g??bszym poziomie gafa z?o?ci jest winowajc?, która doprowadzi?a do upadku belgijskiej pi?ki no?nej. Belgia zosta?a podzielona na holenderskoj?zyczny flamandzki i francuskoj?zyczny walo?ski. Obie frakcje zawsze by?y ze sob? niewygodne i dorasta?y w tak d?ugotrwa?ym ?rodowisku. Rozbie?no?? w zespole jest równie? oczywista.

Tak wi?c najwi?kszym problemem przed belgijskim zespo?em nie s? gwiazdy i technologia, ale solidarno??. Gra w pi?k? no?n?, która liczy 11 osób, nawet je?li s? silni zawodnicy w dru?ynie, je?li nie mog? si? zjednoczy?, nie mog? uzyska? dobrego wyniku.

May 22 Ronaldo przedstawia koszulk? Manchesterowi United Rashford Sidst udgivet den 22-05-2018

Ronaldo jest pi?karzem i odnosz?cym sukcesy zawodnikiem. My?l?, ?e nie ma fanów i zwolenników trampek i koszulki pi?karskie Ronaldo.

Niedawno Ronaldo wys?a? czerwone buty Nike Air Max 97 CR7, aby wesprze? swoj? koszulk? Realu Madryt z autografem Manchester United, Rashforda. Tym razem Manchester United pokona? Spurs w pó?finale FA Cup w sobot? i wszed? do fina?u Pucharu Anglii. Dlatego Ronaldo da? mu swój drugi prezent:koszulk? Real Madryt z autografem. To jest jego zaufanie i wsparcie.

W koszulce Ronaldo przekaza? m?odemu naprzód t? wiadomo??: "Rashford, pozosta? w szczytowej formie, daj spokój!" My?l?, ?e nawi?zali bliskie przyja?nie.

May 20 dom sezon uwolnienie Koszulka Juve Sidst udgivet den 20-05-2018

Juventus wyda? now? Adidas domu koszulki pi?karskie w sezonie 2018/19 w. Zgodnie z tradycyjnych czarno-bia?ych barwach, nowe koszulki u?yciu unikaln? kombinacj? paski, przeznaczone do ho?d przesz?o?ci, podczas gdy stale podkre?laj?c siebie.

W koszulce zastosowano równie? klub z nowoczesnym, nowym logo i now? struktur? ko?nierzyka.Nowy sezonowy koszulka Juventus doskonale ilustruje now? koncepcj? klubu "Czarny i bia?y i wi?cej" (wi?cej ni? czer? i biel). Wszystko, co zrobi? klub i b?dzie si?? nap?dow? podkre?laj?c? jego innowacyjny i bezkompromisowy charakter.Ta koszulka jest idealnym produktem opartym na takim pomy?le.

Koszulki z przysz?ego sezonu ju? zacz??y si? sprzedawa?, a ka?dy fan, który wspiera pi?k? no?n?, mo?e kupi? koszulk? dru?yny, któr? wspierasz po naszej stronie.

May 18 Nowy sezon Manchesteru United w przysz?ym sezonie Sidst udgivet den 18-05-2018

Ten sezon zbli?a si? do ko?ca i nast?pny sezon ju? si? rozpocz??. Dlatego g?ównymi cz?onkami ka?dego klubu zacz??y si? przygotowania do zdj?? koszulki pi?karskie przysz?ym sezonie.

G?ówny kolor nowej koszulki wci?? jest czerwony, ale pod skrzyni? s? czarne paski, aw poprzednich Czerwonych Diab?ach nie by?o takiego wzoru Koszulka z dawnej koszulka Manchester United jest nadal bia?a, ale w kolejnym sezonie jest tylko czerwona i czarna, skarpetki równie? maj? czarne paski i pasuj? do góry.

Narodziny ka?dej koszulki maj? znaczenie, poniewa? klub, który Manchester United w?a?nie rozpocz??, jest inspiracj? dla tej koszulki od "budowania klubu pracowników kolei".

May 17 Liverpool b?dzie nosi? nowe koszulki w lidze Sidst udgivet den 17-05-2018

Liverpool b?dzie nosi? koszulki w domu w nowym sezonie na koniec fina?owego meczu ligi w ten weekend, ale w tym sezonie nadal b?d? koszulki pi?karskie do domu w finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Poniewa? zgodnie z zasadami UEFA, klub musi poinformowa? UEFA przed ka?dym sezonem, któr? koszulk? b?d? nosi?, aby wzi?? udzia? w Lidze Mistrzów UEFA i jej nie zmieni.

W tym weekendowym finale Premier League, Liverpool musi tylko zdoby? punkt w Brighton, aby okre?li? kwalifikacje do przysz?orocznej Ligi Mistrzów UEFA. B?d? tak?e mieli na sobie now? koszulk? gospodarzy 2018/19 sezon, ta koszulka Liverpool zosta?a oficjalnie wydana na jutro.

Sprzeda?y koszulki Liverpoolu w sezonie 2017-18 równie? ustanowi? nowy rekord w historii zespo?u, a koszulka klubu zosta?a wyprzedana.

May 15 Islandzki gracz chce koszulki Messi Sidst udgivet den 15-05-2018

W Mistrzostwach ?wiata w 2018 w Rosji, Islandii i Argentynie zosta?y zgrupowane w grupie D. W wywiadzie dla Argenty?skiego Super Sports Radio, islandzki obro?ca mi?dzynarodowy Jóhannesson wyrazi? swój podziw dla Messiego. Johanneson ma nadziej?, ?e Messi mo?e przygotowa? 23 Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018, aby Islandczycy mogli zdoby? jedn? osob? po meczu.

"Ka?dy gracz chce koszulki Messi, nie jestem wyj?tkiem", powiedzia? Jóhannesson. "Messi zdecydowanie da koszulk? pierwszemu graczowi, aby zmieni? koszulk?, nie chcemy walczy? o jego Koszulka Argentyna m? 2018,wi?c mam nadziej?, ?e b?dzie móg? si? przygotowa?". 23 koszulki, wi?c islandzka dru?yna narodowa ma po jednej osobie. "

Argenti ma wybitnego pi?karza takiego jak Messi, wi?c Jóhannesson powiedzia?, ?e Islandia mo?e pokona? ka?dego przeciwnika, aby broni? Argenti. Musimy zrobi? wszystko, aby znale?? s?abo?ci Argentyny.

May 13 Neymar wznowi treningi na Mistrzostwa ?wiata Sidst udgivet den 13-05-2018

Najwi?kszy na ?wiecie gracz Neymar zosta? ranny w meczu z Marsyli?. Nast?pnie wróci? do Brazylii na operacj? i nigdy si? nie pojawi?. Na pocz?tku Mistrzostw ?wiata wielu fanów kupuje Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 do ogl?dania Mistrzostw ?wiata.

Reprezentacja Brazylii, która stara si? wygra? szóste mistrzostwa ?wiata, równie? zwraca szczególn? uwag? na post?p w rehabilitacji Neymara. Brazylijska gwiazda Neymar, ubrana w Koszulka brazylia m? 2018, ma dobr? kontrol? i b?dzie trenowa? pi?k? w bazie treningowej dru?yny. Nerma jest wa?nym zawodnikiem reprezentacji Brazylii i ma wa?n? pozycj? w reprezentacji Brazylii.

Neymar wkrótce wróci?, a jego kolega z dru?yny, Dani Alves, nie by? w stanie ?ledzi? brazylijskiej dru?yny do Rosji z powodu kontuzji. 35-letni weteran nied?ugo przejdzie operacj?. Jest bardzo prawdopodobne, ?e nie b?dzie móg? uczestniczy? w ostatnim Pucharze ?wiata w swojej karierze. My?l?, ?e to b?dzie jego najwi?ksze nieszcz??cie.

May 11 Chelsea wraca na Mistrzostwa Belgijskie Sidst udgivet den 11-05-2018

Jako gwiazda stadionu, ka?da kontuzja mo?e omin?? wa?n? gr?. Na pocz?tku Pucharu ?wiata Batshuayi z Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 mi domowymi powróci do treningu w ci?gu 10 dni. Do Mistrzostw ?wiata w Belgii.

W meczu pomi?dzy Borussi? Dortmund i Schalke 04 w zesz?ym miesi?cu, Batshuayi dozna? kontuzji kostki i zako?czy? okres wypo?yczenia przed planowanym terminem. Wróci? ju? do Londynu na leczenie. W przysz?ym tygodniu b?dzie kontynuowa? trening, a nast?pnie pojedzie do Belgii, aby przygotowa? si? do Pucharu ?wiata. Puchar ?wiata wszed? w ten proces. W tej chwili fani mog? kupowa? Koszulka belgia m? 2018, aby dopingowa? go.

Batshuayi jest kluczowym cz?onkiem belgijskiego zespo?u. B?dzie konkurowa? z napastnikiem Manchesteru United, Lukaku, dla g?ównego napastnika.

May 11 Reprezentant reprezentacji Argentyny nr 10 Sidst udgivet den 11-05-2018

Król pi?ki w pi?karskim ?wiecie Argentyny sta? si? nowym pokoleniem wiary ludzi. Dzi? Messi reprezentuje Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 numer 10 Argentyny i staje si? typowym reprezentantem ?wiata futbolu.

Dzi? niebieskie i bia?e koszulki sta?y si? odleg?? histori?. Jednak na 10. li?cie zosta?o potwierdzone na Messi, ?e fani byli ch?tni do niego ponownie. Nie musimy wymienia? jego osi?gni?? i zaszczytów, by wyruszy? w swoje osi?gni?cia. Wiemy, ?e kiedy Argentyna zostanie wyeliminowana z turnieju kwalifikacyjnego, Messi uratuje ca?? sytuacj? z prawie jedn? osob?. Id?c za Maradon?, dowiedzieli?my si?, ?e najlepszy rzecznik w ?skiej Koszulka Argentyna m? 2018 nr 10 kontynuuje.

Messi nie straci? tytu?u króla. Przyci?gaj za sob? dziesi?tki tysi?cy fanów, aby wesprze? go w ciszy.

May 8 Dybala Serie Pierwsza paczka Neymara Sidst udgivet den 08-05-2018

Po mi?dzynarodowym dniu zawodów, Juventus gra? Chievo Werona w domu w lidze i Dybala sta?a ostro?? ponownie. M?ody gracz koszulki pi?karskie z?ama? trzy kolejne mecze Serie A i znakomity wyst?p by? godny pochwa?y.

Na pocz?tku meczu z Chievo Werona, Juventusowi ci??ko by?o zdoby? punkty, a na koniec z Dybal? zrezygnowa? z ?awki - wtedy Dybala, ubrana w czarno-bia?? koszulka Juventus, przydzieli?a pi?k? Miraliemu Pjani?owi i Miraliemu Pjani?owi. Prosto odnalaz? Gonzalo Higuaína i strzeli? gola, w 84. minucie Dybala zdoby? bramk? i strzeli? pi?? strza?ów.

Jest to pierwszy m?ody gracz Juventusu, który mo?e zdoby? punkty w pierwszych trzech rundach.

May 6 Szwedzka dru?yna narodowa 2018 Mistrzostwa ?wiata koszulk? Sidst udgivet den 06-05-2018

Do?wiadczenie szwedzkiej dru?yny narodowej bior?cej udzia? w wielu meczach Mistrzostw ?wiata jest bardzo bogate. Szwedzk? dru?yn? narodow? mo?na uzna? za odnosz?c? sukcesy w Pucharze ?wiata. Jakiego rodzaju Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 Szwecja wprowadzi na ten etap?

Tutaj sprzedajemy koszulk? dru?yny narodowej 2018 Russia Mistrzostwa ?wiata, aby pomóc zespo?om walczy? o najwy?szy honor w pi?ce no?nej. Wiele klasycznych projektów z przesz?o?ci jest nadal bardzo popularnych w?ród fanów. Mamy nadziej?, ?e oddamy im ho?d, integruj?c innowacje, lojalno?? wobec klasyki i d??enie do doskona?o?ci. Inspiracj? dla tej koszulki jest równie? projekt poprzedniej Koszulka Szwecja m? 2018 i klasyki pi?ki no?nej.

Wygl?d najnowszej koszulki reprezentacji Szwecji, my?l?, ?e b?dzie kochany przez wielu fanów.

May 4 Juventus powraca do zalet Serie A. Sidst udgivet den 04-05-2018

Napoli pod??y? za nim, powoduj?c, ?e Juventus zagrozi?. Jednak w grze na bliskiej odleg?o?ci Juventus walczy? o zwyci?stwo w meczu z Milanem, co sprawi?o, ?e wielu fanów podekscytowa?o, ?e wygra gr? dwoma palcami w imieniu koszulki pi?karskiei Juventusu.

W miniony weekend Derby we W?oszech, Juventus i Milan przyczyni?y si? do burzliwego pojedynku. Diego Costa ustanowi? rekord dla Juventusu, ale Milan strzeli? gola Mauro Icardi i w?asna bramka Andrei Barzagli, kiedy Matías Vecino zosta? zes?any z boiska. Oolong uzyska? awans, ale przed ko?cem meczu Milan Škriniar równie? zdoby? Oolonga, asystowa? Paulo Dybala w rzucie wolnym, aby asystowa? Gonzalo Higuaín, a Juventus pokona? Milano 3-2. Czy oczekujesz zwyci?zcy? Mo?esz za?o?y? koszulka Juventus zespo?u wsparcia, aby im dopingowa?, co zwi?kszy ich pewno??.

Poniewa? Neapol przegra? z ostatni? rund? ACF Fiorentiny, Juventus wskazuje na 4 punkty. Z zaledwie trzema rundami ligi Juventus musi tylko wygra? dwa kolejne zwyci?stwa, aby zapewni? tytu? mistrzowski w tym sezonie.

May 3 Dwóch graczy zostanie graczami z Manchesteru United Sidst udgivet den 03-05-2018

Manchester United us?yszy od Daley Blind i Matteo Darmiana, ?e nie wzi?li udzia?u w strzelaniu do koszulki pi?karskie Manchesteru United. Oznacza to zasadniczo, ?e José Mourinho sprz?ta dwóch graczy tego lata.

Daley Blind zagra? w tym sezonie tylko 16 gier dla Manchesteru United. Liczba jest bardzo ograniczona. Sytuacja Matteo Darmiana jest podobna, w tym sezonie gra? tylko dla Manchesteru United w 15 meczach, tylko 6 meczach z Premier League. Oba s? stosunkowo marginalne w Manchesterze United. Teraz Daley Blind i Matteo Darmian s? czo?owymi graczami Manchesteru United i nie b?d? zaskoczeni, ?e opu?cili dru?yn? tego lata. Wi?c w tym sezonie zdejmie koszulka Manchester United i do??cz do innych klubów.

Daley Blind otrzyma? uwag? Serie A Roma. Matteo Darmian ma wi?cej rynków, Juventus, Roma i Neapol maj? nadziej?, ?e wprowadz? go tego lata.

May 1 Bouna Sarr odrzuca Senegal na M? Sidst udgivet den 01-05-2018

Dla profesjonalnych graczy uczestnictwo w Pucharze ?wiata jest ich marzeniem. Jednak obro?ca Marsylii, Bouna Sarr, odrzuci? zaproszenie reprezentacji Senegalu, poniewa? by? gotów gra? tylko dla reprezentacji Francji. My?l?, ?e ka?dy gracz jest dumny z posiadania Koszulka World Cup 2018 z w?asnym marzeniem.

Bouna Sarr powiedzia?: "Chc? tylko gra? dla Francji, a nie dla innych dru?yn narodowych, zawsze marzy?em o tym, aby gra? dla reprezentacji Francji, jestem Francuzem, urodzi?em si? tutaj, tylko Koszulka Francja m? 2018 jest dla mnie atrakcyjna".

26-letnia bouna sarr urodzi?a si? w Lyonie we Francji. Jego ojciec by? senegalczykiem, a jego matka by?a Gwine?. Dlatego bouna sarr posiada równie? obywatelstwo tych trzech krajów. Senegal zakwalifikowa? si? ju? tego lata do Mistrzostw ?wiata. Trener Senegalu Cisse próbowa? przekona? bouna sarr, by gra? w Senegalu, ale czekaj?c na tak wielk? pokus?, bouna sarr nadal zdecydowa? si? odrzuci? zaproszenie.

Bouna Sarr by? zawodnikiem pomocnika, ale w tym sezonie gra? w Marsylii i gra? dobrze. Europejscy giganci, tacy jak Borussia Dortmund i Sevilla, s? zainteresowani jego kupnem.

May 1 Bouna Sarr odrzuca Senegal na M? Sidst udgivet den 01-05-2018

Dla profesjonalnych graczy uczestnictwo w Pucharze ?wiata jest ich marzeniem. Jednak obro?ca Marsylii, Bouna Sarr, odrzuci? zaproszenie reprezentacji Senegalu, poniewa? by? gotów gra? tylko dla reprezentacji Francji. My?l?, ?e ka?dy gracz jest dumny z posiadania Koszulka World Cup 2018 z w?asnym marzeniem.

Bouna Sarr powiedzia?: "Chc? tylko gra? dla Francji, a nie dla innych dru?yn narodowych, zawsze marzy?em o tym, aby gra? dla reprezentacji Francji, jestem Francuzem, urodzi?em si? tutaj, tylko Koszulka Francja m? 2018 jest dla mnie atrakcyjna".

26-letnia bouna sarr urodzi?a si? w Lyonie we Francji. Jego ojciec by? senegalczykiem, a jego matka by?a Gwine?. Dlatego bouna sarr posiada równie? obywatelstwo tych trzech krajów. Senegal zakwalifikowa? si? ju? tego lata do Mistrzostw ?wiata. Trener Senegalu Cisse próbowa? przekona? bouna sarr, by gra? w Senegalu, ale czekaj?c na tak wielk? pokus?, bouna sarr nadal zdecydowa? si? odrzuci? zaproszenie.

Bouna Sarr by? zawodnikiem pomocnika, ale w tym sezonie gra? w Marsylii i gra? dobrze. Europejscy giganci, tacy jak Borussia Dortmund i Sevilla, s? zainteresowani jego kupnem.

April 27 Michael Gravgaard pozwa? FC Nantes Sidst udgivet den 27-04-2018

Co je?li Michael Gravgaard sta? si? najdro?szym graczem w historii FC Nantes? Ten wspania?y zawodnik nosi? koszulki pi?karskie klubu, co mo?e mie? co? wspólnego z jego rekordem, ale teraz Michael Gravgaard pozywa FC Nantes do S?du Przemys?owego.

FC Nantes zwerbowa? 3,9 miliona euro w 2008 roku, poniewa? zosta? b??dnie wyrzucony za niego w 2010 roku z powodu "niezdolno?ci". Prokurator s?dowy, który z?o?y? wniosek, pot?pi? swój by?y klub za zap?acenie mu prawie 2 milionów euro. Nie mia? wi?cej czasu na gr? dla gracza, który jest w?a?cicielem koszulki pi?karskie Liga Francuska 1 klubu. W 2010 roku by? kapitanem dru?yny du?skiej, ale nie zosta? wybrany do reprezentacji narodowej RPA World Cup.

Za rol? Michaela Gravgaarda w FC Nantes, gracz oskar?y? gracza, ?e celowo "k?amie" swoim zdrowiem podczas podpisywania umowy. Tak wi?c w przypadku decyzji Michaela Gravgaarda o przyprowadzeniu FC Nantes do S?du Przemys?owego, nadszed? czas na decyzj?.

April 24 Paris Saint-Germain pokonuje Bordeaux Sidst udgivet den 24-04-2018

Paris Saint-Germain, który wcze?niej wygra? mistrzostwo, pokona? ostatnio Bordeaux 1: 0. My?l?, My?l?, ?e to jest du?o fanów koszulki pi?karskie ogl?danie gry na miejscu.

W meczu pomi?dzy Paris Saint-Germain i Bordeaux, obie dru?yny przegra?y w pierwszej po?owie. To by?a trudna gra dla Paris Saint-Germain. W drugiej po?owie Paris Saint-Germain w ko?cu prze?ama? impas w 75. minucie, a Giovani Lo Celso, w koszulka Paris Saint-Germain z numerem 18, wykona? rzut ro?ny, a Paris Saint-Germain uzyska? przewag? jednej pi?ki do ko?ca. Wreszcie Paris Saint-Germain zablokowa? gr? na 1-0.

Dla Paris Saint-Germain, który wygra? pierwszy francuski tytu? w pi?ciu rundach, tego rodzaju gra jest jedynie treningiem dla ich umiej?tno?ci, aby mogli rywalizowa? o Lig? Mistrzów w nast?pnym sezonie.

April 22 Serie A staraj? si? zachowa? napi?cie Sidst udgivet den 22-04-2018

W pi?ciu ligach, które zbli?aj? si? do ko?ca, my?l?, ?e musisz za?o?y? koszulki pi?karskie, aby zapewni? wsparcie zespo?owi.

Serie A Neapolitan opu?ci? ostatnie napi?cie dla pi?ciu g?ównych lig. Czy Juve, który rz?dzi? na szczycie Serie A, wygra ostateczne zwyci?stwo?

34 runda turnieju Serie A odegra?a kluczow? rol? w walce o mistrzostwo. W tej rundzie Soumaila Coulibaly, ubrana w koszulka SSC Napoli nr 10, strzeli? gola dla Neapolu w 90 minucie gry. Juventus przegra? z Napoli 0: 1 w domu, a jego tytu? Serie A zosta? wskrzeszony.

Ostatnie cztery rundy Neapolu znajduj? si? w ?rodku pola, wi?c nie jest trudno gra? w Neapolu przeciwko czterem dru?ynom. Harmonogram Juventusu jest bardziej niebezpieczny, z dala od dwóch g?ównych zespo?ów w Warring States i Rome, musz? to by? cztery mecze z rz?du, aby zachowa? tytu?.

April 19 Pi?ciu mistrzów ligi Sidst udgivet den 19-04-2018

Pod koniec Mistrzostw ?wiata pi?? sezonów ligowych dobieg?o ko?ca, aw pi?ciu ligach s? ju? trzy tytu?y. Wi?c kto jest najsilniejszym graczem w pi?ciu ligach. Wszyscy w kibicach maj? koszulki pi?karskie, któr? wspieraj?.

Francuska Ligue wygra?a 28 zwyci?stw, 3 remisy i 2 straty w sezonie i zdoby?a 87 punktów. Poprowadzi? zdobywc? drugiego miejsca w Monako z 17 punktami i pi?? razy zdoby? mistrzostwo Ligue 1. Manchester City w tym sezonie z 28 zwyci?stwami, 3 remisami i 2 pora?kami, bez uwzgl?dnienia innych dru?yn Premier League, wygra? mistrzostwa Premier League, mistrz Bundesligi Bayern Monachium wygra? 24 wygrane, 3 remisy i 3 straty w 30 rundach. Bohaterowie La Liga nie pope?nili b??du, Barcelona rozegra?a 33 mecze i osi?gn??a 83 Punkty, 25 zwyci?stw i 8 niepomy?lnych wyników ligowych mistrzostw, ostatecznie postawi mistrzów La Ligi w torbie. Gracze s? dumni z posiadania koszulka FC Barcelona. Serie A ma sze?? punktów przewagi nad Neapolem w lidze z sze?cioma rundami. Juventus prawdopodobnie wygra tytu? Serie A.

Prawie koniec pi?ciu lig jest w zasadzie zako?czony, widzimy wyniki ka?dej ligi i prawdopodobnie wiemy, kto jest najwy?szym z?otym medalem w pi?ciu ligach.

 

 

 

April 16 Reprezentacja Arabii Saudyjskiej 2018 World Cup koszulki Sidst udgivet den 16-04-2018

Na pocz?tku Mistrzostw ?wiata w Rosji, reprezentacja Arabii Saudyjskiej zagra w Mistrzostwach ?wiata w 2018 roku. Ta dru?yna, która po raz pierwszy uczestniczy?a w Pucharze ?wiata, stan??a w fina?ach Mistrzostw ?wiata z niesamowitymi wynikami. Wi?c tym razem jeste?my w rozgrywkach Pucharu ?wiata w pod-dru?ynie, w jaki sposób b?d? nosi? Koszulka World Cup 2018 do reprezentowania ich dru?yny narodowej?

W tym miejscu sk?adamy ho?d dru?ynie Saudyjczyków, która dotar?a do ostatnich 16 w Mistrzostwach ?wiata w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Ol?niewaj?ce bia?e, koszulka szorty i skarpetki zdobi? zielone detale. Odznaka na piersi Koszulka Arabia Saudyjska m? 2018 jest symbolem Zwi?zku Pi?ki No?nej i dru?yny narodowej, która zosta?a aktywowana przez Saudyjski Zwi?zek Pi?ki No?nej w 2017 roku. Palma daktylowa, orze? na Bliskim Wschodzie i pi?ka no?na wspólnie tworz? nowy wizerunek Saudyjski futbol. Dolna cz??? litery "KSA" to angielska nazwa Królestwa Arabii Saudyjskiej. skrót.

Mam nadziej?, ?e koszulka ta da reprezentacji Arabii Saudyjskiej szanowan? ojczyzn? z lepszymi osi?gni?ciami i honorami.

April 15 Pary? cierpi na turnieje w Lidze Mistrzów UEFA Sidst udgivet den 15-04-2018

W Pary?u Francja wygra?a 5 koron w ci?gu 6 lat i wygra?a mistrzostwo z Monako. Jednak nie by? w stanie przebi? si? przez Lig? Mistrzów z Realem Madryt i Barcelone. Giganci reprezentuj?cy ciemnoniebiesk? koszulki pi?karskie to nieczytelna dru?yna, ale mimo dominuj?cej sytuacji nie mog? nale?e? do najlepszych w Lidze Mistrzów.

Gracze maj? ciemnoniebieskie koszulka Paris Saint-Germain i odnie?li niesamowite zwyci?stwa na Francuzach. Jednak cz?sto przegrywali w Lidze Mistrzów. W ko?cu Francuzi nie s? wystarczaj?co konkurencyjni. W polu Ligue 1 moc Saint-Germain w Pary?u prawie osi?gn??a poziom bez wroga. Z wyj?tkiem Monako, kilka zespo?ów mo?e stanowi? zagro?enie dla Paris Saint-Germain. Z punktu widzenia konkurencji nie sprzyja wzrostowi Paris Saint-Germain.

Ma tak?e nadziej?, ?e czas si? wytr?ci, a do?wiadczenie b?dzie si? kumulowa?. Paris Saint-Germain ma szans? na prawdziwy prze?om w Lidze Mistrzów.

April 13 Barcelona zatrzymuje si? w pó?fina?ach Ligi Mistrzów Sidst udgivet den 13-04-2018

Pó?fina?y Ligi Mistrzów UEFA zosta?y ju? wygenerowane. Fani zaniepokojeni fina?em Ligi Mistrzów mog? kupi? koszulki pi?karskie po naszej stronie, aby obejrze? fina?y, które wspierasz. W ?wier?finale ?wier?fina?u Ligi Mistrzów UEFA w drugiej turze ?wier?fina?u Ligi Mistrzów UEFA FC Barcelona przegra?a 0-3 z Serie A Roma w Rzymie. To ju? trzeci z rz?du sezon dla Barcelony i Messiego. 4 razy nie uda?o si? awansowa? do pó?fina?ów Ligi Mistrzów.

Messi zawsze by? w stanie pokry? niedoci?gni?cia Barcelony swoj? osobist? umiej?tno?ci?, ale niestety ta scena nie zdarzy?a si? dzi? wieczorem. Najbardziej bezlitosn? rzecz? dla Barcelony, aby zatrzyma? si? na czele 4 w Lidze Mistrzów, jest to, ?e Czerwony i Niebieski Legion po raz kolejny ?a?owali, ?e nie byli w "erze Messiego". Kiedy gracze wzi?li koszulka FC Barcelona Barcelony i powiedzieli, ?e chc? wygra?, jest to oczywi?cie niemo?liwe.

Chocia? Messi nie by? w stanie pomóc zespo?owi dotrze? do ostatnich czterech w Lidze Mistrzów w tym sezonie. Na szcz??cie tytu? La Liga w tym sezonie prawie sta? si? torb? Barcelony.

April 12 Benzema ponownie wchodzi na list? Paris Saint-Germain Index Sidst udgivet den 12-04-2018

Po sporych kosztach sp?dzonych na Neymar i Kylian Mbappé, wyst?p Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów UEFA nie poprawi? si? i zosta? wyeliminowany przez Real Madryt w 1/8 fina?u. Wielu fanów jest przyzwyczajonych do ogl?dania paryskich graczy Saint-Germain w koszulki pi?karskie w Lidze Mistrzów UEFA. Oczywi?cie niemo?liwe.

Prezes klubu Gamal Abdel Nasser i dyrektor sportowy Luis Enrique s? zainteresowani kontynuowaniem wzmacniania napastnika tego lata, aby znale?? odpowiednie centrum zast?puj?ce Edinsona Cavani w koszulka Paris Saint-Germain nr 9. Paris Saint-Germain planuje podpisa? strzelank? Realu Madryt Karima Benzemy podczas letniego transferu. Ostatnie pa?stwo Karima Benzemy zacz??o spada?. Reprezentowa? dru?yn? w 25 meczach ligowych i strzeli? 5 goli w tym sezonie. Mówi si?, ?e Real Madryt równie? ma nadziej? na sprzeda?, a nast?pnie zostanie zast?piony przez ?wiatowej klasy centrum. Kierownictwo Paris Saint-Germain by?o bardzo zainteresowane Francuzem i zobaczy? znak sukcesu.

Czy Karim Benzema zostanie wprowadzony w Pary?u? Czy ten by?y Paris Saint-Germain b?dzie móg? wróci??

April 10 Liverpool wygra? 5: 1 z Manchesterem City Sidst udgivet den 10-04-2018

W drugiej rundzie sezonu 2017-18 w ?wier?finale Ligi Mistrzów, 1-2 mecze gospodarzy Manchester City zosta?y wycofane, z 1-2 wyj?ciami w dwóch rundach. Liverpool 5-1 pokona? Manchester City. Jak takiej fascynuj?cej grze mo?e zabrakn?? jednej z naszych koszulki pi?karskie do ogl?dania gry?

Liverpool wywar? silny nacisk na drog? i odwróci? Manchester City z golem 2-1 z drugiej po?owy Mohameda Salaha i Roberto Firmino. Zrobili 5-1 mocny awans do czo?owej czwórki w dwóch rundach. The Reds jako ostatni wszed? do ostatnich 4 Ligi Mistrzów, ale równie? powróci? do 10 lat temu. Nosz?c koszulka Liverpool nr 11 Mohamed Salah w meczu z Manchesterem City: Drugi odegra? kolejn? istotn? rol?. Mohamed Salah ponownie sta? si? bohaterem Liverpoolu. Zdoby? kluczow? bramk? wyrównuj?c? w drugiej po?owie i zarabia? zarówno w domu, jak i na wyje?dzie przeciwko Manchesterowi City.

Manchester City rozpocz?? doskona?y pocz?tek, ale nie uda?o mu si? utrzyma? tego dobrego trendu. Liverpool bezpo?rednio wyeliminowa? Manchester City.

April 8 koszulka Reprezentacja Portugalii Mistrzostwa ?wiata 2018 Sidst udgivet den 08-04-2018

Podczas zbli?aj?cych si? Mistrzostw ?wiata w Rosji, wystartowali?my w nowej koszulce gospodarzy i gospodarzy reprezentacji Portugalii. Tutaj sprzedajemy Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018.

Po historycznych pierwszych mistrzostwach Europy we Francji dwa lata temu, portugalski zespó? pojedzie do Rosji jako król Europy tego lata, a linia odzie?y 2018 z Portugalii b?dzie meczem dla ich najnowszych gigantów. Projekt Koszulka Portugalia m? 2018 domowej pokaza? koncepcj? wspó?czesnego stylu królewskiego. Od Luisa Figo po Cristiano, w Portugalii pojawi?o si? wiele kultowych postaci. Poprowadzili i zjednoczyli ca?y zespó?.

Je?li ogl?da? Puchar ?wiata, to zas?uguj? na tak? idealn? koszulk?. Za?ó? koszulk? dru?yny narodowej wsparcia, która b?dzie zadowolona z innych graczy, których wspierasz.

 

 

April 6 FC Bayern Monachium odwraca Sevilla FC na wyje?dzie 2: 1 Sidst udgivet den 06-04-2018

Liga ?wier?fina?owa Ligi Mistrzów UEFA rozpocz??a pierwsz? rund? 3. FC Bayern Monachium z Sevilla na stadionie Pishua, zwyci?stwo 2-1. My?l?, ?e powiniene? kupi? koszulki pi?karskie, któr? lubisz wspiera? na miejscu. Jest to najlepsze wsparcie dla nich i mo?e przynie?? im dobry nastrój.

W 32. minucie meczu Sevilla FC prowadzi?a Bayern Monachium 1: 0. Gracz FC Bayern München Arturo Vidal dozna? kontuzji i zosta? zast?piony. James Rodríguez w 11. koszulka Bayern Monachium wszed? na ?awk?. Wys?a? prost? wtyczk? do Francka Ribery'ego po lewej stronie strefy karnej. Krzy? ten zosta? przypadkowo trafiony przez Navas. W drugiej po?owie meczu FC Bayern München wykona? kolejny wysi?ek, zdoby? bramk?, zdoby? bramk? i zablokowa? wynik 2: 1.

Bayern Monachium nie tylko odniós? zwyci?stwo w meczu wyjazdowym, ale tak?e podekscytowa? fanów, ?e Bayern München obj?? prowadzenie w dwóch eliminacjach. To da im wi?cej pewno?ci siebie w nast?pnej grze i ?yczy im powodzenia.

April 5 Premierowa roczna komisarzowa komisja ponad 200 milionów dolarów Sidst udgivet den 05-04-2018

Zgodnie z najnowszymi statystykami Premier League w tym sezonie, wszystkie 20 dru?yn w Premier League wyp?aci?o 211 milionom funtów prowizji za transfer do brokerów, co stanowi wzrost o oko?o 20% w stosunku do poprzedniego sezonu. Fani zakupili koszulki pi?karskie, aby je wspiera?.

Gdy Liverpool wprowadzi? Mohameda Salaha, Virgila van Dijka i inne silne wsparcie, prowizje za brokera wynios?y 26,79 milionów funtów w Premiership, a nast?pnie w Chelsea (25,14 miliona funtów), podczas gdy Manchester City, najwy?sze miejsce, zosta?o podpisane. Wielu graczy przyci?gn??o wielu rodziców, by kupowa? koszulka Manchester City dla dzieci, które lubi? swoich graczy. Prowizja zap?acona przez klub wynosi?a tylko 23,48 mln funtów, zajmuj?c trzecie miejsce, czyli o prawie 3 mln funtów mniej ni? w poprzednim sezonie (26,2 mln funtów).

Manchester City jest na czele tego sezonu. Jako ich mened?er, Pep Guardiola mo?na powiedzie?, ?e odnosi sukcesy i jest najlepszym trenerem.

April 3 Athletics Madryt 9 punktów za Barcelon? Sidst udgivet den 03-04-2018

Atletico Madryt jest jedn? z najsilniejszych dru?yn w pi?ce no?nej La Liga. Real Madryt nadal ?ciga Atlético w La Liga. Obecnie Atletico Madryt zajmuje drugie miejsce. To tak?e g??boko przyci?ga rodziców do kupowania koszulki pi?karskie.

30 runda w La Liga zako?czy?a si? wi?cej ni? jednym meczem. Atletico Madryt odniós? 1: 0 zwyci?stwo nad La Corun? w domu, zmniejszaj?c deficyt za Barcelon? do 9 punktów. W 33 minucie Moskwa wyci?gn??a Saúla z pola karnego, a Kévin Gameiro strzeli? gola prawym s?upkiem i strzeli? 1: 0 w prawym górnym rogu.

Mamy nadziej?, ?e Atletico Madrid Club da fanom koszulka Atlético Madryt bardziej ekscytuj?ce miejsca i walczy? o lepsze wyniki w nast?pnej lidze La Ligi.

April 1 Dru?yna narodowa Japonii 2018 World Cup koszulka Sidst udgivet den 01-04-2018

W lidze azjatyckiej, jakie s? zalety narodowej dru?yny pi?karskiej? Japo?ska dru?yna pi?karska jest niezb?dna.

Dzi? japo?ska dru?yna pi?karska znajduje si? w finale Pucharu ?wiata. W tym samym czasie, dla wi?kszo?ci fanów, mo?emy zakupi? Koszulki Pi?karskie M? 2018 i wystartowa? w nowej narodowej koszulka reprezentacji Japonii. "Blue Samurai" przejdzie do tej zupe?nie nowej koszulki. Puchar ?wiata. 2018 to kamie? milowy. Dwadzie?cia lat temu Japo?czycy po raz pierwszy w historii weszli do Mistrzostw ?wiata Francji. Nowa koszulka zosta?a zintegrowana z zaawansowanym kunsztem i innowacyjnym projektem XXI wieku. Pokazuje tak?e unikaln? kultur? Japonii i pragnienie zwyci?stwa. Jak fani mog? nas kupi? na Koszulka Japonia m? 2018.

Oznacza to, ?e japo?ski zespó? by? aktywny w pi?ce no?nej od lat 80-tych. Jak cudownie przyniesie nas dzi? Puchar ?wiata?

March 27 Reprezentacja Argentyny w pi?ce no?nej2018 Sidst udgivet den 27-03-2018

Je?li mówimy o narodowej reprezentacji Argentyny, to argenty?ska reprezentacja pi?karska jest jedn? z najbardziej utytu?owanych dru?yn pi?karskich na ?wiecie. Kiedy kibice z Argentyny s? wspierani w noszeniu koszul, odwo?ajcie si? do narodowej reprezentacji Argentyny, aby wspiera? ich na ?wiecie Puchar.

Tutaj sprzedali?my now? Koszulka World Cup 2018. Nowa koszulka zosta?a zainspirowana stylem klasycznej koszulki narodowej dru?yny narodowej z lat 90. XX wieku i zintegrowana z zaawansowanym kunsztem i innowacyjnym wzornictwem XXI wieku, a tak?e z nowymi koszulkami. Pozdrowienia z okazji 125-lecia Argenty?skiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.

Diego Maradona i Lionel Messi w historii Argentyny byli królami stulecia, jednak Lionel Messi og?osi? w sierpniu, ?e powinien powróci? do dru?yny narodowej i zagra? w Mistrzostwach ?wiata w 2018 r. Fani nie mog? si? doczeka? noszenia Koszulka Argentyna m? 2018 , aby kibicowa? Oni.

 

March 25 Niemcy i Hiszpania s? przyja?nie nastawieni do pi?ki no?nej Sidst udgivet den 25-03-2018

Po tym, jak niemiecki mecz towarzyski z dru?yn? hiszpa?sk? zako?czy? si? wynikiem 1-1, obaj bramkarze wyrazili niezadowolenie z Pucharu ?wiata. Zobacz, jak fani Pucharu ?wiata kupuj? koszulki pi?karskie, aby dopingowa? swoj? ulubion? dru?yn?.

David de Gea, który gra? dla dru?yny hiszpa?skiej, nie ukrywa? swojego niezadowolenia z Pucharu ?wiata. W meczu niemiecki napastnik Thomas Müller strzeli? bramk? z dystansu. David de Gea uwa?a?, ?e lot pi?ki no?nej jest bardzo dziwny. My?la?, ?e Puchar ?wiata. Na boisku bramkarz prze?ywa koszmar. Marc-André ter Stegen, który nosi? Koszulka Niemcy mistrzostwa ?wiata 2018 nr 22 niemieckiej dru?yny, równie? przedstawi? swoj? opini?: "Ruch pi?ki podczas lotu jest bardzo zmienny, ale musimy dostosowa? si? tak szybko, jak to mo?liwe i nie ma inny wybór. "Niemcy stan? na czele mistrzostw ?wiata w 2018 roku w Rosji jako jeden z faworytów, jako ?e s? najwy?ej ocenian? dru?yn? na ?wiecie. Wielu fanów przygotowuje Koszulki Pi?karskie M? 2018.

W Mistrzostwach ?wiata w 2018 roku mamy nadziej?, ?e w Pucharze ?wiata b?dziemy mogli wykorzysta? pi?k?, aby zespó? móg? jak najszybciej dostosowa? si? do Pucharu ?wiata i przynie?? nam satysfakcjonuj?ce ekscytuj?ce wydarzenie.

March 23 2018 mecz Pucharu ?wiata pomi?dzy Niemcami i Hiszpani? Sidst udgivet den 23-03-2018

W mi?dzynarodowym meczu rozgrzewki pi?karskiej dru?yna niemiecka gra?a przeciwko dru?ynie hiszpa?skiej. To, czy 21 niepokonanych Niemiec mo?e z?ama? niepokonany rekord Hiszpanii, przyci?gn??o uwag?. Je?li jeste? fanem niemieckiego zespo?u, prosimy o domsportowy.com kup Koszulka Niemcy mistrzostwa ?wiata 2018.

Hiszpania i Niemcy wygra?y odpowiednio mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w sezonie 2010 i 2014, a tak?e s? uwa?ane za faworytów Pucharu ?wiata w Rosji. W ostatnich klasyfikacjach mistrzostw FIFA, reprezentacja Niemiec zdoby?a 1 609 punktów, podczas gdy Hiszpania zaj??a szóste miejsce z 1,28 punktu. Tym razem Ramos wprowadzi 150-ty kamie? milowy.

Oba zespo?y dadz? nam ekscytuj?cy fina?. Z fanami w Koszulki Pi?karskie M? 2018, nie mo?emy si? doczeka?!

March 22 Umowa z Jackiem Wilshere wyga?nie Sidst udgivet den 22-03-2018

Nosz?c koszulki pi?karskie nr 10 Jacka Wilshere'a powiedziano, ?e Arsenal odnowi z nim kontrakt, ale jego pensja zostanie zmniejszona o 25%. Jack Wilshere nie zgodzi? si? z umow?. Obecnie dwóch gigantów Serie A - Juventus i AC Milan jest zainteresowanych podpisaniem Jack Wilshere, a Everton i West Ham United s? gotowi zapewni? tygodniowe wynagrodzenie w wysoko?ci ponad 120 000 funtów.

Gra w Arsenalu. Wilshire nigdy nie gra? w Anglii od czasu wycofania si? Euro z Islandii w 2016 roku. Obecnie napastnik jest zdeterminowany, aby utrzyma? pozycj? z dru?yn? Anglii w miar? zbli?ania si? Pucharu ?wiata. Postanowi? sp?aci? zaufanie menad?era Garetha Southgate'a w Koszulka Anglia mistrzostwa ?wiata 2018. W tym miejscu w jego karierze wszyscy mieli?my oczekiwania na Wilshire.

Je?li Jack Wilshere zdecyduje si? na kompromis, jego tygodniowa pensja b?dzie jedn? czwart? obecnego Özila. Jack Wilshere da klubowi kolejn? szans?, a klub mo?e zapewni? kontrakt, który go zadowoli. Podaje si?, ?e Jack Wilshere jest sk?onny pozosta? w zespole, pod warunkiem, ?e nie ma obni?ki.

March 20 Kto jest najlepszym graczem Mario Balotelli na ?wiecie? Sidst udgivet den 20-03-2018

Wiele osób odnosi si? do Lionela Messiego, CR7 lub Neymara da Silva Santos Júnior, nosz?cych koszulki pi?karskie podczas wybierania najlepszego gracza na ?wiecie. Jednak Mario Balotelli w koszulce nr 9 uwa?a, ?e Luis Barcelona, Luis Suárez, jest dzi? najlepszym graczem na ?wiecie. Luis Suárez zagra? w tym sezonie 40 razy w barwach Barcelony, zdobywaj?c 24 gole i 11 asyst, a Barcelona równie? w lidze.

Poza wysok? ocen? koszulka FC Barcelona numer 9, Mario Balotelli powiedzia? tak?e, ?e obecnie najlepszym zawodnikiem w lidze francuskiej jest Edinson Cavani. "W ci?gu ostatnich dwóch lat Edinson Cavani zdoby? wiele punktów, szanuj? go, poniewa? jest czo?owym zawodnikiem, nie mo?na porównywa? Zlatana Ibrahimovicia z Edinson Cavani, poniewa? Zlatan Ibrahimovi? jest na innym poziomie."

Mario Balotelli, ubrany w koszulka nr 9, uwa?a, ?e Luis Suárez jest najlepszym zawodnikiem na ?wiecie, a Cavani dobrze spisa? si? we Francji.

March 18 Bohater wojenny Liverpool Mohamed Salah Ghaly gra heroicznie Sidst udgivet den 18-03-2018

Liverpooll pokonuje Watford Football Club 5: 0 u siebie

Najwi?kszym zwyci?stwem Liverpoolu w tej grze by?a egipska gwiazda Mohamed Salah Ghaly ubrana w koszulki pi?karskie nr 11, która uplasowa?a si? na czwórce i pomog?a swojemu koledze z dru?yny Roberto Firmino Barbosa de Oliveira. W koszulce Roberto Firmino Barbosa de Oliveira otrzyma? podanie od Mohameda Salaha Ghaly'ego i zdoby? trzeci? bramk? Liverpoolu.

Jürgen Norbert Klopp, ubrany w koszulk?, powiedzia?: "To by? idealny mecz. Ci?gle skupiali?my si? na otwarciu do ostatniej sekundy, a wszystkie cele by?y bardzo ekscytuj?ce. By?em bardzo zadowolony z wyst?pu zespo?u, a gra Mohameda Salaha Ghaly by?a zbyt du?a. Okropnie, ci?gle strzela?. W rzeczywisto?ci, nie tylko ta gra, jest jak w tym sezonie. Mo?e bez s?ów Mohameda Salaha Ghaly ta gra b?dzie bardzo trudna. "

Mohamed Salah Ghaly, który mia? na sobie koszulka Liverpool nr 11, wzi?? udzia? w pi?ciu golach i zako?czy? swoj? wielk? czworono?no??. W tym meczu Mohamed Salah Ghaly doskonale si? spisa?.

March 18 Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w 2018 roku potwierdzi?y wprowadzenie s?dziów asystentów wideo Sidst udgivet den 18-03-2018

Rada FIFA w koszulki pi?karskie oficjalnie przesz?a dzisiaj g?osowanie. Puchar ?wiata w 2018 roku potwierdzi?, ?e wprowadzi s?dzia asystenta wideo (VAR). Po raz pierwszy technologia ta zosta?a wprowadzona do historii Mistrzostw ?wiata.

W ostatnich latach FIFA przetestowa?a ju? t? technologi? w Pucharze ?wiata i Konfederacji oraz w innych konkursach. Ponadto europejskie ligi wielonarodowe wprowadzi?y równie? VAR. Tak jest równie? w Super League w tym sezonie.

Zgodnie z instrukcjami FIFA technika s?dziowania asystenta wideo b?dzie g?ównie wykorzystywana do rozwi?zywania tych g?ównych problemów w grze: czy zdoby? bramk? (czy przekroczy?a lini?), czy dokona? kary, czy bezpo?rednio do czerwonej kartki i rozpoznania gracza (kara, czy obiekt jest nieprawid?owy.

FIFA stwierdzi?a tak?e, ?e VAR b?dzie u?ywany w 64 meczach Mistrzostw ?wiata w 2018 roku. Ka?da gra b?dzie mia?a 33 stacje radiowe, w tym 8 kamer wolnych i 6 ultra-wolnych. Ponadto, istniej? 2 miejsca przeznaczone do obserwowania funtów i s? 2 miejsca po?wi?cone dru?ynie w koszulce, z której korzysta asystent s?dziego wideo.

Prezes FIFA w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 pi?karskiej powiedzia?: "Musimy nad??y? za duchem czasu, chcemy da? s?dziom narz?dzia, które pomog? im dok?adniej kara?, szczególnie w tak wa?nych meczach, jak Puchar ?wiata."

March 18 Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej w 2018 roku potwierdzi?y wprowadzenie s?dziów asystentów wideo Sidst udgivet den 18-03-2018

Rada FIFA w koszulki pi?karskie oficjalnie przesz?a dzisiaj g?osowanie. Puchar ?wiata w 2018 roku potwierdzi?, ?e wprowadzi s?dzia asystenta wideo (VAR). Po raz pierwszy technologia ta zosta?a wprowadzona do historii Mistrzostw ?wiata.

W ostatnich latach FIFA przetestowa?a ju? t? technologi? w Pucharze ?wiata i Konfederacji oraz w innych konkursach. Ponadto europejskie ligi wielonarodowe wprowadzi?y równie? VAR. Tak jest równie? w Super League w tym sezonie.

Zgodnie z instrukcjami FIFA technika s?dziowania asystenta wideo b?dzie g?ównie wykorzystywana do rozwi?zywania tych g?ównych problemów w grze: czy zdoby? bramk? (czy przekroczy?a lini?), czy dokona? kary, czy bezpo?rednio do czerwonej kartki i rozpoznania gracza (kara, czy obiekt jest nieprawid?owy.

FIFA stwierdzi?a tak?e, ?e VAR b?dzie u?ywany w 64 meczach Mistrzostw ?wiata w 2018 roku. Ka?da gra b?dzie mia?a 33 stacje radiowe, w tym 8 kamer wolnych i 6 ultra-wolnych. Ponadto, istniej? 2 miejsca przeznaczone do obserwowania funtów i s? 2 miejsca po?wi?cone dru?ynie w koszulce, z której korzysta asystent s?dziego wideo.

Prezes FIFA w Koszulki Pi?karskie Mistrzostwa ?wiata 2018 pi?karskiej powiedzia?: "Musimy nad??y? za duchem czasu, chcemy da? s?dziom narz?dzia, które pomog? im dok?adniej kara?, szczególnie w tak wa?nych meczach, jak Puchar ?wiata."

March 17 "Zebra" Juventus chce promowa? klas? w domu Sidst udgivet den 17-03-2018

W 29 rundzie Serie A nast?pnego dnia rano rozpocznie si? równie? wojna fokusowa. Sze?ciokrotny mistrz Serie A Juventus, który ma na sobie koszulki pi?karskie, b?dzie na drodze promowania nowego Maferala SPAL. W obecnym rankingu Serie A Juventus po 12 zwyci?skich meczach przewy?szy? poprzedniego lidera Napoli, z 24 zwyci?stwami, 2 remisami i 2 pora?kami, 74 punktami, strzeli? 67 bramek i straci? 15 bramek, zajmuj?c pierwsze miejsce. Juventus, ubrany w koszulk?, straci? ostatni czas w Serie A i nadal jest w 13. rundzie Serie A.

Nowo promowany Ma Ferrara SPAL zdoby? tylko 24 zwyci?stwa, zdoby? 24 punkty, zdoby? 24 punkty, strzeli? 28 bramek, straci? 50 bramek w Serie A w tym sezonie, i zaj?? trzecie miejsce w klasyfikacji (18 miejsce). W o?miu najlepszych dru?ynach na wyje?dzie, Ferrara przegra?a prawie ca?kowicie, ale w pierwszej rundzie Serie A w tym sezonie, Ferrara strzeli? 0: 0 z Lazio i by? remisuj?c z Atlanta 1-1 w 12. rundzie.

W pierwszej rundzie sezonu, Ferrara przej?? 1-4 strat? do Juventusu, Juventusu Bernardsky, Dybala, Higuain i Quadrado strzeli? gole. Parosci ubrany w koszulka Juventus, Ferrara wycofa? bramk?.

March 16 Zwyci?stwo Juventusu nad zwyci?stwem Interu Mediolan nad Neapolem Sidst udgivet den 16-03-2018

Rzym, 11 marca W 28 rundzie ligi pi?karskiej Serie A kontynuowali walk?. Broni?cy mistrz Juventus, ubrany w koszulki pi?karskie, pokona? Udinese 2: 0 w domu. W wyniku rozgrywaj?cej si? pó?niej gry skupienia, Neapol zosta? zdobyty przez Inter Mediolan, a "Legion Bobilian" wyprzedzi? 1 punkt Neapolu, aby osi?gn?? najwy?sze miejsce pod nieobecno?? meczu.

Juventus mia? 10-meczow? pass? i w?a?nie zmieni? Tottenham w Lidze Mistrzów UEFA. W 20. minucie napastnik Dybala w koszulce pomóg? gospodarzowi w przerwaniu impasu z bezpo?redniego rzutu wolnego. Chocia? w 38 minucie rzut karny wykonany przez Dybal? zosta? pomini?ty przez Higuaina, Dybala zdoby? kolejny gol w 49. minucie, aby pomóc dru?ynie przypiecz?towa? zwyci?stwo.

Juventus Howe odniós? 11 kolejnych zwyci?stw. W przypadku braku pojedynku punkty ligowe przewy?szy?y liczb? punktów w Neapolu.

W pó?niejszym meczu Napoli na stadionie Meazza, gdzie wygra?, by wygra? g?ówn? pozycj?, nie spe?ni? jego ?yczenia. Inter Mediolan uspokoi? swoich przeciwników na 0-0 w domu. Najlepsza szansa dla obu stron zosta?a stworzona przez Inter Mediolan. Lewoboczny rzut wolny od Cancello zosta? ograniczony do ograniczonego obszaru, a Skreniar odda? pi?k? na odleg?ym s?upku bramki na najwy?szym 9m.

Dodatkowo,  Juventus oszulka Bologna przegra?a 0: 1 z Atlancie, Cagliari 2: 2 zosta?a wyrównana przez Lazio, zwyci?stwo Crotone 4: 1 nad Sampdori?, Sassuolo 1: 1 i Spall Shake i powiedzia?, ?e AC Milan jest 1-0 z brz?czyk, by zabi? Genu?.

March 15 Bremen 3-1 Kolonia wygrywa bitw? o spadek Sidst udgivet den 15-03-2018

W rundzie Bundesligi sezonu 2017/18 w finale odby?a si? 26. runda. W bitwie o spadki Bremen pokonuje Kolonie 3: 1 w domu koszulki pi?karskie. W klasyfikacji generalnej Bremen wzrós? do 13, a perspektywa spadku jest jasna.

Przed t? gr?, Bremen zdoby? 27 punktów w lidze 14. Kolonia mia?a tylko 17 punktów w rankingach i prawie zamkn??a obni?k?. Obie dru?yny gra?y przeciwko sobie po raz pierwszy w tym sezonie. Bremen oddalony 0-0 od Kolonii.

Po meczu trener Brema Coffert, ubrany w koszulk?, pochwali? wyst?p zespo?u. "Uda?o nam si? wykona? dobr? robot? w pierwszej po?owie, chocia? nie by?o ?atwo wej?? w g??b zagro?onego obszaru. Ale my nie stracili?my naszej spokojnej mentalno?ci i stworzyli?my sobie mo?liwo?ci. Po przerwie mieliby?my mo?liwo?? wcze?niejszego zwyci?stwa ".

Dzi?ki temu zwyci?stwu Bremen awansowa? o jedno miejsce wi?cej ni? 13 w klasyfikacji generalnej. W tym sezonie, podczas meczu w Bremie, Hutchison Entertainment, jako sponsor, b?dzie dystrybuowa? bogate czerwone koperty. Ponadto fani mog? bra? udzia? w ich niemieckich wycieczkach, aby wygra? mo?liwo?? odwiedzenia koncertu Bundesligi.

Dodatkowo, Brema w koszulka Werder Brema by?a niepokonana w lidze przez 3 rundy, z wynikiem 2 wygranych i 1 remisu. W ostatnich siedmiu meczach Brema przegra?a tylko jedn? gr?. Teoretycznie Brema jest nadal w fazie spadkowej, ale teraz Brema jest odwa?na, a celem zespo?u jest nie tylko spadek.

March 14 Manchester City wygrywa dwa kolejne zwyci?stwa w Manchesterze United Sidst udgivet den 14-03-2018

Po zwyci?stwie 2-0 nad Stoke City, dru?yna Manchesteru City w koszulki pi?karskie nadal przewodzi Premier League z 16 punktami. Fani Blue Moon zgodzili si?, ?e po tym, jak Manchester Derby wystartowa? 7 kwietnia, dru?yna ?wi?towa?a mistrzostwo w obliczu rywali w mie?cie, a trener Guardiola wsta? po meczu i wezwa? do spokoju i spokoju.

Dwa poprzednie zwyci?stwa w Premier League, Manchester City, zostaj? przeci?gni?te do fina?u, by wyj?? na pierwszy plan. W sezonie 11/12 dopiero w ostatniej sekundzie gry nast?pi?a odwrotna sytuacja dzi?ki wierze i by?o to ekscytuj?ce zwyci?stwo. Tym razem dru?yna wyprzedza Manchester United z 16 punktami w tyle w przypadku 8 rund. ?wiat zewn?trzny uwa?a, ?e ??Blue Moon ma luksus, kiedy wybra? i gdzie koronowa?. Patrz?c wstecz na harmonogram, nast?pna runda dru?yny koszulki przeciwko lidze Brighton zosta?a prze?o?ona z powodu kopni?cia przeciwnika w FA Cup. Po powrocie z mi?dzynarodowego dnia zawodów, dopóki gracz wygra? Everton, Manchester City mo?e by? ju? w dniu 7 kwietnia. Domowa gra zosta?a oficjalnie ukoronowana po meczu Manchester United. Dla fanów Blue Moon, nie ma bardziej doskona?ych mistrzostw ni? to.

Manchester Miasto Zespó? noszenie koszulka Manchester City zdoby? 81 punktów w 30 meczach ligowych, który jest ju? 3 punkty wi?cej ni? mieli w sezonie. Nawet Guardiola przyzna?, ?e obecne punkty ligowe s? "bardzo imponuj?ce". Gdy mistrzostwo ligi zosta?o faktycznie wygrane na pocz?tku kwietnia, Blue Moon mo?e ca?kowicie przesun?? swoje skupienie na Lig? Mistrzów ponad miesi?c pó?niej.

March 13 Messi tuo neljä tappaa Jumalan, C Ronaldo rivi 11. sijalle Sidst udgivet den 13-03-2018

Vuoden 2017-2018 kausi on siirtynyt sprintin loppuvaiheeseen, ja Euroopan Golden Boot -palkintojen kilpailu on tullut yhä kovaa. Euroopan Golden Boot -palkintojen viiden parhaan joukossa on tällä hetkellä samat pisteet. S? to Messi, Kane, Salah, Cavani i Immobile, którzy nosz? koszulki pi?karskie, zdobywaj?c 24 punkty i zdobywaj?c 48 punktów.Ensimmäisellä puoliskolla Ronaldo teki vain 4 liigavoittoa. Cristiano Ronaldo meni myös matkaa vastahyökkäykseen. Hän on nyt saavuttanut 11. sijan Golden Boot -kilpailuun.

Tällä kaudella Messi yllään koszulki on erinomaisessa kunnossa. Hän on saavuttanut 24 maalia liigassa ja sijoittunut ensi sijalle La Liga maalintekijään. Kane ja Salah saivat myös 24 maalia ja heittivät ensimmäistä sijaa Premier-liigassa. Kuitenkin Salah oli punaisissa, Kane kärsi loukkaantumisesta, ja tiedotusvälineet ennustivat, että hän kaipaa seuraavien kahden kuukauden aikana ja jatkaa kilpailemista Euroopan Golden Boots -tapahtumissa. Mahdollisuus ei ole hyvä.

On syytä mainita, että Ronaldo on myös lähellä eturivissä olevaa aukkoa. Pelin ensimmäisellä puoliskolla hänellä oli vain neljä maalia. Uuden vuoden jälkeen hän aloitti puhkeamisen. Viime viikolla liiga teki myös kaksi maalia, jotta joukkue voitti Evarin koszulka FC Barcelona Hänen liigan tavoite tuli myös. 18, sijalla 36. 11. sija, vain 6 maalia Messi.

March 12 La Liga - Messi rzut wolny bezpo?redni wynik Barcelona 1-0 Lectra Atletico Madryt Sidst udgivet den 12-03-2018

Messi z?ama? pi?k? i kopn?? Felipe po tym, jak zosta? ukarany ?ó?t? kartk?. Messi, ubrany w koszulki pi?karskie przed przechwyceniem, Suarez w?ama? si? do ograniczonego obszaru, a strza?em w praw? stron? by?o szybkie zamkni?cie Ximenes. Messi przej?? pi?k?, a strza? Coutinho z lewej strony strefy karnej zosta? zapisany ponownie.

W drugiej po?owie Atletico Madryt wzmocni? kontratak. Noszenie koszulk? Diego - Costa popisa? Saul zewn?trz strza? chybi?. W rzutach ro?nych zosta? strzelony Saul. W rzucie ro?nym z rzutu ro?nego Pico, g?ówka zza pola karnego zosta?a zablokowana przez Saula. Na przodzie Atletico Madryt, Diego Costa strzeli? do?rodkowanie, a Greizman strzeli? wy?ej w ograniczonym obszarze.

Messi poda? pi?k? i Buscitz, ubrany w koszulka FC Barcelona, rzuci? krótki strza? z lewej strony ograniczonego obszaru przez Oprah. W 86. minucie Correa wykona? podanie i Diego Costa zszed? na pozycj? spalon?, a Jameiro okaza? si? nieskuteczny w niewielkiej odleg?o?ci. Utrata obra?e?, prze??cz Messi, Suarez strzeli? 12 jardów, aby wytrze? praw? kolumn? pomini?t?

March 12 La Liga - Messi rzut wolny bezpo?redni wynik Barcelona 1-0 Lectra Atletico Madryt Sidst udgivet den 12-03-2018

Messi z?ama? pi?k? i kopn?? Felipe po tym, jak zosta? ukarany ?ó?t? kartk?. Messi, ubrany w koszulki pi?karskie przed przechwyceniem, Suarez w?ama? si? do ograniczonego obszaru, a strza?em w praw? stron? by?o szybkie zamkni?cie Ximenes. Messi przej?? pi?k?, a strza? Coutinho z lewej strony strefy karnej zosta? zapisany ponownie.

W drugiej po?owie Atletico Madryt wzmocni? kontratak. Noszenie koszulk? Diego - Costa popisa? Saul zewn?trz strza? chybi?. W rzutach ro?nych zosta? strzelony Saul. W rzucie ro?nym z rzutu ro?nego Pico, g?ówka zza pola karnego zosta?a zablokowana przez Saula. Na przodzie Atletico Madryt, Diego Costa strzeli? do?rodkowanie, a Greizman strzeli? wy?ej w ograniczonym obszarze.

Messi poda? pi?k? i Buscitz, ubrany w koszulka FC Barcelona, rzuci? krótki strza? z lewej strony ograniczonego obszaru przez Oprah. W 86. minucie Correa wykona? podanie i Diego Costa zszed? na pozycj? spalon?, a Jameiro okaza? si? nieskuteczny w niewielkiej odleg?o?ci. Utrata obra?e?, prze??cz Messi, Suarez strzeli? 12 jardów, aby wytrze? praw? kolumn? pomini?t?

March 10 Bibianna zmieniona na asystenta odtwarzania wideo Sidst udgivet den 10-03-2018

Niemiecki Zwi?zek Pi?ki No?nej og?osi? w pi?tek, ?e zwerbuje czterech s?dziów Bundesligi do grupy s?dziów ds. Wideo, aby zwi?kszy? dok?adno?? technologii odtwarzania wideo, w tym Bib Anna, s?dziego w koszulki pi?karskie.

Czterech s?dziów zosta?o w tym sezonie zakwalifikowanych do Bundesligi. Oprócz Bibiany byli Sven Jablonski w koszulkach z Bremy, Martin Petersen w Stuttgarcie i S? Ren bociany w Velen. Obecnie s? oni jedynie asystentami pracy w Kolo?skim Centrum Arbitrów Wideo.

Bibianna kiedy? gor?czkowo debatowa?a nad kwalifikacjami Bundesligi, ale pokaza?a z doskona?? wydajno?ci?, ?e jej zdolno?? do pracy nie jest gorsza od innych s?dziów. W tych czterech nowych s?dziach, Peterson ubrany w koszulk? wykonywa? najwi?cej gier i s?u?y? jako s?dzia w pi?ciu meczach. Zasada post?powania Bibianny brzmi: Nigdy nie pozwól, aby wypadki poza terenem zak?adu wp?yn??y na jego organy ?cigania. Oczywi?cie, ona to zrobi?a.

 

March 8 Monaco frontier Falcao podejrzewa, ?e ??prawie 9 bitwa St niepokonany Sidst udgivet den 08-03-2018

Dru?yna Monaco ubrana w koszulki pi?karskie, w zesz?ym sezonie przeciwko Bordeaux, dru?yna nie by?a w stanie szybko wej?? do domu stanu, pierwsza po?owa by?a zdominowana przez przeciwnika, aby chwyci? pi?k? wi?cej czasu i straci? pierwsz? bramk?, ale po pe?nym kontrataku si? na halftime By?y equalizer zwi?kszy? zaufanie graczy, a zespó? kontynuowa? szybkie ataki w drugiej po?owie. Mimo, ?e na scenie wci?? jest niewiele czasu na rzucanie pi?ki, ofensywa i gro?by powstaj? jeszcze bardziej, ostatecznie pokonuj?c przeciwnika 2-1.

Styl taktyczny dru?yny Monaco w koszulce by? g?ównie ofensywny, a ostatni stan równie? utrzyma? dobre wyniki. Ka?de zdarzenie zdoby?o co najmniej 2 gole w 10 nast?puj?cych po sobie meczach, w tym Lopez, który strzeli? 4 w 3 meczach ligowych. Pi?ka jest w stanie ognistym.

Jako obro?ca mistrz, Monaco nie ma nadziei na wygranie mistrzostw w tym sezonie, ale zespó? jest nadal drugim najsilniejszym przeciwnikiem we francuskiej ofensywie. Jest dobry w strategiach ofensywnych i defensywnych. Nadal ma silny wp?yw na mecze wyjazdowe. Drogi by?y niepokonane i zdoby?y 2 lub wi?cej bramek w 6 bitwach. Sytuacja wci?? by?a w czo?ówce.

Dru?yna Monaco wkoszulka AS Monaco by?a w ostatnich latach dziewi?ciokrotnie niepokonana przeciwko Strasburgowi. Ostatnie trzy starcia by?y w stanie wygra? wi?cej ni? dwa gole i zero przeciwników. Gracze mog? skorzysta? z doskona?ych wyników, aby zaj?? mentalno?? siedzenia i wygrywania. Korzy??.

March 7 European League Dominacja Ranking Dlaczego Manchester City nie mo?e wej?? do pierwszej pi?tki Sidst udgivet den 07-03-2018

koszulki pi?karskie zespo?u w tym sezonie w dru?ynie Manchesteru United niezwyci??ony. Niespodziewanie jednak, jeden z Manchesterem City, w stanie pot??nego, pozostaje w tyle za innymi dru?ynami europejskimi.

Warto zauwa?y?, ?e na li?cie najlepszych kilku zespo?ów s? wszyscy liderzy krajowej ligi. Jak równie? Belgrad Red Star, 14-punktow? przewag? w serbskiej Super League, Zagrzeb Dynamo w chorwackim Serie A z dziewi?ciu punktów przewagi i Celtics i Neymar w koszulce przez wiele lat w Scottish Premier League. Saint-Germain.

Jednak dane nie reprezentuje wszystko, powy?sze zespo?y nie s? mieszane w Unii Europejskiej zosta?y wyeliminowane w Lidze Mistrzów. Na przyk?ad, pierwsze miejsce w koszulka Manchester City dru?ynie Porto, ostateczn? debiut Liga Mistrzów 1/8 w sieci lub po?kn?? pi?? jajek w domu, zosta? upokorzony Liverpool. Cho? Pary? przegra? i straci? ponownie w drugiej nodze rano, trac?c z ??cznym wynikiem 2-5 Real Madryt, który by? w z?ym stanie w tym sezonie.

March 5 Premiership ranking w sze?ciu ligach: prowadzenie Manchester City Sidst udgivet den 05-03-2018

W siedmiu meczach ligowych, które zosta?y uko?czone z sze?cioma najlepszymi dru?ynami w lidze, Manchester United w koszulki pi?karskie wygra? sze?? z nich i tylko jeden przegra?. Jedyn? pora?k? by?a przegrana z Liverpoolem 3-4 na Anfield, jedyn? strat?, jak? mieli w lidze przez ca?y sezon. Je?li dru?yna Guardioli nie przegra meczu, ich dominacja w angielskiej Premier League b?dzie jeszcze bardziej przera?aj?ca.

Manchester United w koszulkach zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji Premier League, s? tak?e dumni z Six Strong Little League. Arsenal ubrany w koszulka Manchester City na samym dole rankingu, to w rzeczywisto?ci najni?sza liczba tych dru?yn w najni?szej dru?ynie w lidze.

Pierwsza szósta ma?a liga zasadniczo odzwierciedla ogólne trendy i warunki ligowe. Osi?gi pozosta?ych czterech dru?yn w pó?fina?ach s? bardzo bliskie, co równie? odzwierciedla intensywn? rywalizacj? o najwy?sze cztery Premiership w tym sezonie.

February 28 Bundesliga poniedzia?kowych fanów gry pokona? remis tylko w Dortmundzie Sidst udgivet den 28-02-2018

Obecna Bundesliga zwi?ksza dzie? meczów w poniedzia?ek, fani wyra?ali niezadowolenie. Przed meczem, nosz?c koszulki pi?karskie klub Dortmund przez gospodarza stadionu wyrazi? zrozumienie fanów: "Szanujemy i akceptujemy decyzj? niektórych fanów, aby pozosta? w domu. My równie? sprzeciwiamy si? dalszemu podzia?owi harmonogramu, b?dziemy negocjowa? z Bundeslig? 16 minut, idealne po??czenie tych czterech ofensywnych rozgrywek, kontratak z kontrataku ze sob? do zaplecza, Xuerle prawy obro?ca obrony bramkowej Wai, Reuss wykorzysta? okazj? do strzelania z bliskiej odleg?o?ci, Dortmund 1-0. 73 minuta, obro?ca Augsburga Dansault, ubrany w koszulk?, wykorzysta? swój rzut ro?ny do wyrównania wyniku.

Dortmund po przegranej pora?ce, koszulka Manchester City nosz?cej Basu Yiyi i nastolatek Hooda jest bardzo aktywny, kilka razy zagra?aj?c sobie nawzajem drzwiom, ale zako?czy?a si? fina?owa gra lub remis 1: 1.

February 26 Runda Atletico go?cia Pegasus Juan, Griezmann Reprodukcja Cz?owieka Posta? Strzelca, wystawiona hat-tricka w grze. Sidst udgivet den 26-02-2018

25. runda La Liga 25. ponownie kilka gier. Atlético Madryt pokona? Arsenal 5-2 w koszulce i nadal dogania? Barcelon? w mistrzostwach. Atletico runda go?ci Peisi Juan, ubrany w koszulk? Grizzman reprodukcji postaci Strzelca, wystawi? hat-tricka w grze. Diego Costa i Cork równie? maj? po jednym golu. Sevilla w koszulce strzeli? dwa gole w meczu z twarz? tylko w ostatniej minucie. Obecnie Atlético zajmuje drugie miejsce w mistrzostwach w La Liga, z pierwsz? ró?nic? pomi?dzy Barcelon? i trzecim Realem Madryt jest 7 punktów ró?nicy pomi?dzy.

W innych kilku wy?cigach tego dnia Villa Varejas, ubrana w koszulk?, pokona?a w domu Getafe 1-0, Valencia pokona?a Real 2: 1 w domu, a Athletic Bilbao pokona? lini? ko?cow? w domu 2-1 Malaga.

January 26 Alexis Sanchez odegra? wa?n? rol? w zawodach Sidst udgivet den 26-01-2018

Debiutant Alexis Sanchez odegra? wa?n? rol?, poniewa? Manchester United pokona? Yeovil Town w FA Cup. Noszenie fanów koszulki pi?karskie czeka na t? konkurencj?.

Noszenie koszulka Manchester United Alexis Sanchez by? zaanga?owany w otwarcie dwóch goli w swoim debiucie w Manchesterze United, pokonuj?c Yeovil Town 4: 0 w czwartej rundzie Pucharu Anglii w pi?tek.

29-latek, który zako?czy? swój ruch z Arsenalu w poniedzia?ek, odegra? kluczow? rol? w otwieraczu Marcusa Rashforda, zanim ustanowi? Andera Herrer?, by zaliczy? drugie miejsce w Huish Park.

Mened?er Jose Mourinho obieca? zagra? mocn? stron? i wielu starszych graczy zosta?o zaanga?owanych, a Sanchez do??czy? do Juana Maty i Rashforda w ataku, a kapitan klubu Michael Carrick rozpocz?? swój pierwszy start od wrze?nia.